Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Chester Ambulance/Ambiwlans Caer-A Life Saver-Saving Lives.

Thanks for visiting!

We hope you can find everything you need. CHESTER AMBULANCE/AMBIWLANS CAER is focused on providing high-quality service and customer satisfaction - we will do everything we can to meet your expectations.


With a variety of offerings to choose from, we're sure you'll be happy working with us. Look around our website and if you have any comments or questions, please feel free to contact us.


We hope to see you again! Check back later for new updates to our website. There's much more to come!


Rydym yn gobeithio y gellir dod o hyd i both sydd ei angen.Mae Chester Ambulance/Ambiwlans Caer yn canolbwyntio ar ddarparu ansawdd uchel gwasanaeth a boddhad cwsmeriaid-byddwn yn gwneud popeth a allwn I fodloni eich disgwyliadau.


Gydag amrywiaeth o gynigion I ddewio o u plith,yr ydym yn siwr byddwch yn hapus yn gweithio gyda ni.Edrych o gwmpas ein gwefan,ac os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau,mae croeso I gysylltu a ni.


Gobeithiwn eich gweld unwaith eto.Chwilio am ddiweddariadau newydd I ein gwefan yn ol.Mae llawer mwy I ddod.


Chester Ambulance/Ambiwlans Caer is proudly located in Flintshire,North Wales and operates out of Holywell Ambulance Station ideally located for coverage area of all of Flintshire,the North Wales Coast and the nearby expressway A55 providing easy access across North Wales and to Chester and Wrexham.


Caer Ambiwlans wedi lleoli yn Sir y Fflint Gogledd Cymru gyda balchder ac yn gweithredu y tu allan ir orsaf ambiwlans Treffynnon mewn lleoliad delfrydol ar gyfer darllediadau ardal Sir y Fflint,Arfordir Gogledd Cymru ac y A55 gerllaw syn darparu mynediad hawdd ar draws Gogledd Cymru,a Caer a Wrecsam.


High Dependency Ambulances.

Chester Ambulance High Dependency fleet are fitted with all of the latest medical kit,the same specification as Accident and Emergency Ambulances equipped to provide the very best care for critically ill patients.Chester Ambulance High Dependency fleet are essentially an Intensive Care Unit vehicle.

Highly trained staff crew the ambulances,following intensive training and years of on board ambulance experience and crews are qualified up to Ambulance Technician level and to ensure patient needs and the highest possible patient care Technician crews are supported by Paramedic staff and an ICU Doctor and Nurse Medical team.


Ambiwlansys Dibyniaeth Fawr.

Ambiwlans Caer Mae Dibyniaeth fawr wedi i gosod ar yr holl offer meddygol diweddaraf,sef yr un fanyleb ag ambiwlansys Ddamweiniau ac Achosion btys sydd ar gallu i ddarparu r gofal gorau ar gyfer cleifion syn ddifrifol wael.Ambiwlans Caer mae fflyd dibyniaeth fawr yn ei hanfod yn gerbyd uned gofal dwys.

Mae criw o staff sydd wedi eu hyfforddi n dda yn cael yr ambiwlansys yn dilyn hyfforddiant dwys a blynyddoedd o brofiad mewn ambiwlans bwrdd ac mae criwiau yn gymwysedig hyd at lefel Technegydd Ambiwlans ac i sicrhau bod anghenion cleifion a r criwiau Technegwyr gofal cleifion uchaf posibl yn gyda chymorth staff Parafeddygon a thim Meddygon a Nyrsys ICU.


Community Transport.

Chester Ambulance/Ambiwlans Caer specialises in Community Transport with a fleet of accessible vehicles for members of the community who find transport difficult,transport not available,have mobility difficulties or live in remote areas.Chester Ambulance/Ambiwlans Caer ensures reliable,safe transport on behalf of the community for hospital appointments,GP appointments and any health related appointments,with a fully equipped vehicle and a medically trained crew,and specialises particulary for members of the community requiring such transport who don't necessarily qualify for NHS patient transport but would prefer a medically themed transport.


Trafnidiaeth Gymunedol.

Mae Caer Ambiwlans yn arbenigo mewn trafnidiaeth gymunedol gyda fflyd a gerbydau hygyrch ar gyfer aelodau or gymuned a trafnidiaeth yn anodd,nid trafnidiaeth ar gael,mae anawsterau symudedd neu yn byw mewn ardaloedd anghysbell.Mae Caer Ambiwlans sicrhau diogel cludiant dibynadwy ar ran y gymuned ar gyfer apwyntiadau ysbyty apwyntiadau gyda meddyg teulu ac unrhyw iechyd eraill yn gysylltiedig ag apwyntiadau,gydar cerbyd llawn offer a criw sydd wediu hyfforddi feddygol,ac maen arbenigo hefyd ar gyfer aelodau or gymuned sydd ddim o reidrwydd yn gymwys ar gyfer cludo cleifion GIG ond byddain well trafnidiaeth feddygol ar thema ar gyfer eu penodiadau.


Bloods,Medical Specimens and Human Organs for Transplant.

Chester Ambulance/Ambiwlans Caer also provides an emergency response for bloods,medical specimens and human organs for transplant with a fast response car for emergency and non emergency transport with a secure and guaranteed delivery and handover.


Gwaed,Sbesimenau Meddygol a Dynol Organau.

Mae Caer Ambiwlans hefyd yn darparu ymateb brys ar gyfer gwaed,sbesimenau meddygol a dynol organau I w trawsblannu gyda car ymteb cyflym ar gyfer cludiant brys ac nad ydynt yn rhai brys,gyda chyflenwi diogel a sicr a trosglwyddo.


Search and Rescue Support.

Chester Ambulance/Ambiwlans Caer also offers Search and Rescue Support and can attend both training and on scene events,provide transport support for teams,volunteers and dog transport,also transport equipment and catering.


Chwilio ac Achub Cymorth.

Caer Ambiwlans hefyd yn cynnig cymorth chwilio ac achub a gall fynychu hyffordiant ddau a ar sin digwyddiadau,darparu cymorth trafnidiaeth ar gyfer timau,gwirfoddolwyr a trafnidiaeth ci he


Chester Ambulance/Ambiwlans Caer crews are highly trained to an advanced level of first aid,defibrillator trained,trained also as oxygen providers,and trained in manual handling and infection control.

All Chester Ambulance/Ambiwlans Caer vehicles carry a comprehensive medical kit,including I Pad defibrillator and oxygen and range from rapid response cars to fully seated,and high dependency ambulances fitted for patient transfers and hospital discharges by wheelchair and stretcher.


Chester Ambulance/Ambiwlans Caer also offers first class repatriation transport at Wales airports-Cardiff,Swansea and West Wales and also ferryports at Fishguard and Holyhead.We have experienced airside medical crews,our ambulances are equipped for on site airport operations and we are fully insured for airside operations.


Are you arranging an event-maybe a sports event,a concert,a family fun day?It is a legal requirement to have a medical presence on site and with our team of experienced ambulance personnel and our modern front line ambulance fleet we are able to provide your event with excellent medical care.We would assist and advise on the planning of your event,risk assess,coordinate staff,deploy communications and strategically position ambulances.Our team have many years of experience and have provided cover at many events including Ryder Cup golf and football matches including Premier League team and small grounds.

Please contact one of our team and we can discuss your requirements.


Are you a film maker or a television programme maker and does your production include a medical theme?We have a superb fleet of various fully equipped ambulances ranging from A/E to rapid response cars,experienced staff that can not only take part in your production but can also provide an on set medical presence to respond to any medical emergency during filming.Within our fleet we operate three Search and Rescue ambulances and if you could use a dog search team within your production then we would send our search team handler with Border Collie Ella.Ella is very photogenic and everybodys favourite.

Some of our medical staff already have drama experience and some of our fleet have appeared in mainstream medical drama currently on a prime channel.

If we can assist you please contact us,one of our team will arrange your requirements.


Each ambulance journey is unique.If you wish to book or enquire any services Chester Ambulance provide please contact us.A team member will make contact to discuss requirements,risk assess,ease of access for crew and vehicle,during journey needs,journey details etc.

We will ensure a first class journey whilst providing excellent medical care.


Chester Ambulance/Ambiwlans Caer-A Life Saver-Saving Lives.


Mae criwiau Ambiwlans Caer iawn wediu hyfforddi i lefel uwch o gymorth cyntaf,diffibrilwr eu hyfforddi,eu hyfforddi hefyd fel darparwyr ocsigen a hyfforddi mewn llawlyfr chario a rheoli heintiau.

Mae holl gerbydau Ambiwlans Caer yn cario offer meddygol cynhwysfawr,gan gynnwys fy oedd pad diffibriliwr ac ocsigen ac amrywiaeth o geir ymateb cyflym I ambiwlansys dibyniaeth llawn eistedd,ac yn uchel yn ffitio ar gyfer trosglwyddo cleifion ac ysbyty gollyngiadau gan cadeiriau olwyn a stretcher.


Mae Ambiwlans Caer hefyd yn cynnig trafnidiaeth ailwladoli dosbarth cyntaf mewn meysydd awyr Cymru-Caerdydd,Abertawe a Gorllewin Cymru a hefyd ferryports yn Abergwaun a Caergybi.Yr ydym wedi cael arbenigedd mewn criwau meddygol awyr ac mae ein hambiwlansiau wedi u harfogi ar gyfer gwaith maes awyr ac mae gennym yswiriant llawn ar gyfer gweithrediadau maes awyr.


Ydych chi n trefnu digwyddiad-efallai digwyddiad chwaraeon,cyngerdd,diwrnod hwyl i r teulu?Mae n ofyniad cyfreithiol i gael presenoldeb meddygol ar y safle a chyda n tim o bersonel ambiwlans profiadol a n fflyd ambiwlans rheng flaen fodern rydym yn gallu darparu yswiriant meddygol ardderchog i ch digwyddiad.Byddem yn asesu ac yn cynghori ar gynllunio eich digwyddiadau asesu risg,cydgysylltu stff,defynddio dulliau cyfathrebu a lleoli ambiwlansys yn strategol.Mae gan ein tim flynyddoedd lawer o brofiad ac maent wedi darparu ar gyfer llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys gemau golf a phel-droed Cwpan Ryder yn cynnwys tim yr uwch gynghrair a thiroedd llai.

Cysylltwch ag un o n tim a gallwn drafod eich gofynion.


Ydych chi n wneuthurwr ffilmiau neu n wneuthurwr rhaglenni teledu a fasai eich cynhyrchiad yn cynnwys thema feddygol?Mae gennym fflyd wych o ambiwlansys a chyfarpar llawn yn amrywio o A/E i geir ymateb cyflym,staff profiadol sydd nid yn unig yn gallu cymryd rhan yn eich cynhyrchaid ond sydd hefyd yn gallu darparu presenoldeb meddygol ar osod i ymateb i unrhyw argyfwng meddygol yn ystod y boses ffilmio.O fewn ein fflyd rydym yn gweithredu tri ambiwlans chwilio ac achub ac os gallech ddefnyddio tim chwilio cwn yn eich cynhyrchiad yna byddem yn anfon ein dynodydd tim chwilio gyda Border Collie Ella.Mae Ella yn ffefryn ffotogenig a everygyrff.

Mae gan rai o n staff meddygol eisoes brofiad o ddrama ac mai rhai o n fflyd wedi ymddangos ar sianel.

Os gallwn eich cynonthwyo cysylltwch ag un o n tim a byddwn yn trefnu eich gofynion.


Mae pob taith ambiwlans yn unigryw,os dymunwch archebu unrhyw wasanaethau mae Ambiwlans Caer yn eu darparu cysylltwch a ni.Bydd aelod O r tim yn cysylltu i drafod gofynion,asesu risg,rhwyddineb mynediad ar gyfer y criw ar cergyd,yn ystod anghenion y daith,manylion y daith ac ati.

Byddwn yn sicrhau taith dosbarth cyntaf tra n darparu gofal meddygol rhaqorol.


Ambiwlans Caer-Bywyd Arbedwr-Achub Bywydau.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible